ข้อมูลอ้างอิง ( Reference )

ราคาทองคำ อ้างอิงจาก เว็บไซท์ Gold Price Thai, SET อ้างอิงจาก เว็บไซท์ Bloomberg, Nikkei อ้างอิงจาก เว็บไซท์ Yahoo, Exchange อ้างอิงจาก Yahoo

Gold Reference: Gold Price Thai Website , SET Reference: Bloomberg Website , Nikkei Reference: Yahoo Website, Exchange Reference: Yahoo Website