ลลิตภัทร ธรณวิกรัย

เติมศักยภาพด้านการลงทุนบริหารจัดการสินทรัพย์ครบวงจร

บริการธนบดีธนกิจ ( Private Banking ) ซึ่งไทยพาณิชย์ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และเป็นธนาคารแห่งแรกที่จัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นเพื่อให้บริการในลักษณะกลุ่มพิเศษสะท้อนจากฐานลูกค้าที่เติบโตมาจากความเชื่อมั่นในความมั่นคงของไทยพาณิชย์ ประกอบกับความสัมพันธ์ที่บอกต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ลลิตภัทร ธรณวิกรัย ผู้จัดการธนบดีธนกิจ ได้กล่าวถึงแนวทางให้บริการที่เน้นความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

พัฒนาการบริการต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้า

ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการ Know How ในการลงทุนมากขึ้น ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้การบริการลูกค้าโดนเน้นบริการที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดีเพื่อให้การบริหารสินทรัพย์มีประสิทธิภาพสูง มีขอบข่ายที่กว้างขวาง สามารถส่งมอบผลตอบแทนที่ลูกค้าพึงพอใจเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาธนาคารมีทีมบริหารความสัมพันธ์ที่ให้บริการลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Private Banker ผู้จัดการสาขา รองผู้จัดการ และผู้ช่วยประจำสาขาต่างๆ

ซึ่งในปีนี้เราได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน หรือ Investment Intelligence Center ( IIC )  เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการช่องทางการลงทุนที่ซับซ้อนขึ้นพร้อมกับได้พัฒนาวิธีการดูแลลูกค้า โดยเสริมศักยภาพด้านบุคคากร และองค์ความรู้ของกลุ่มไทยพาณิชย์ ผสานความร่วมมือกับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจไทยพาณิชย์ ( SCBEIC ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ ( SCBAM ) และบริษััทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ( SCBS ) เพื่อให้มุมมองทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ภาวะตลาด และข้อมูลทางการเงินการลงทุนที่ทันสถานการณ์ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า และเพิ่มทางเลือกการบริหารความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่รองรับการขยายตัวของลูกค้า

ให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินจัดพอร์ตการลงทุน

Private Banker ซึ่งเป็นที่ปรึกษาแนะนำการลงทุนจะทำการร่วมกับ IIC ที่สนับสนุนข้อมูล เพื่อวางแผนการเงินจัดพอร์ตการลงทุน สำหรับลูกค้า ทำให้เพิ่มความมั่นใจว่า Portfolio ของลูกค้าจะได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ และมองเห็นภาพรวมการลงทุน และสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้จะรวมไปถึงการสร้างและรักษาความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว

ขั้นตอนคุณภาพ เพื่อความสำเร็จในการลงทุน

ไทยพาณิชย์มีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อแนะนำลูกค้าแบบครอบคลุมการลงทุน โดยมีขั้นตอนสำคัญประกอบด้วย การรู้จักและเข้าใจความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อความมั่งคั่งของลูกค้าบนระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ภายใต้แผนการบริหารการจัดการสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน และน้ำหนักของสินทรัพย์แต่ละประเภท อีกทั้งคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด และวิเคราะห์ผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

มอบสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจตามไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคล

สิทธิประโยชน์ต่่าง ๆที่ธนาคารมอบให้ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องถือเป็นสื่อทางอ้อมเพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความจริงใจ ความเอาใจใส่ และการเป็นบุคคลสำคัญ เป็นคนพิเศษ สำหรับธนาคาร การนำเสนอสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ผ่าน SCB Private Banking Card บัตรเครดิตระดับสูงสุดของธนาคาร ถือเป็นความตั้งใจมอบสิ่งดีๆ ที่คัดสรรแล้วทั้งใน และต่่างประเทศ พร้อมด้วยเอกสิทธิ์แห่งความสำเร็จ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ การใช้ชีวิต เช่น การเดินทาง การพักผ่อน การใช้จ่ายซื้อสินค้า สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ และกีฬา รวมไปถึงผู้ช่วยส่วนตัวด้านไลฟ์สไตล์

พร้อมก้าวสู่อนาคตผ่านความสมดุลทั้งศาสตร์และศิลป์

บริการ Private Banking นั้น การเข้าใจวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และดูแลลูกค้าในทุกช่วงเวลาทั้งที่ราบรื่น และขัดข้อง โดยจะต้องมีความเชื่อมั่น เชื่อถือ และไว้วางใจกันเป็นกุญแจสำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเข้าใจความรู้สึก และความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง SCB Private Banking จึงไม่เพียงดูแลเฉพาะบริการทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ใช้ความสมดุลทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกค้าอย่างครบถ้วนในทุกสถานการณ์ของชีวิต